Regulamin Aplikacji Znajda.org

§ 1 Definicje

 1. Aplikacja – aplikacja Usługodawcy (oprogramowanie), w ramach której Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługę Dostępu.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Sklep - sklep internetowy, z którego Użytkownik może pobrać Aplikację.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w
 5. Aplikacji oraz na stronie internetowej Usługodawcy https://znajda.org
 6. Dostęp – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bezpłatnie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzia (Aplikacji) do zgłaszania i poszukiwania zaginionych zwierząt.
 7. Usługodawca – Dawid Ryczko wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 6881234964, REGON: 371166026, ul. Kolejowa lok. 18, 99-434 Domaniewice, e-mail: aplikacjaznajda@gmail.com, będący dostawcą Aplikacji.
 8. Użytkownik – podmiot korzystający z Aplikacji.
 9. Zgłoszenie - wprowadzane do Aplikacji przez Użytkownika zgłoszenie zawierające informację o znalezionym lub zaginionym zwierzęciu - w zależności od tego co ma zastosowanie.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o Aplikacji znajdują się w Sklepie.
 4. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 5. Użytkownik powinien korzystać z Aplikacji z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca dąży do tego, aby Zgłoszenia były zgodne z prawem, aktualne i kompletne.
 7. Kontakt z Usługodawcą zapewniony jest pod następującymi adresami:
  • adres pocztowy: ul. Kolejowa lok. 18, 99-434 Domaniewice;
  • adres e-mail: aplikacjaznajda@gmail.com

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem Android w wersji 5.0 i nowszymi.
 2. Aplikację można pobrać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu (Google Play).
 3. Aby skorzystać z Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon), na którym jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1,
  2. posiadać dostęp do Internetu,
  3. posiadać aktywny adres e-mail,
  4. posiadać właściwą, wskazaną w Sklepie, ilość wolnego miejsca na urządzeniu, na którym zamierza zainstalować Aplikację,
  5. pobrać Aplikację ze Sklepu wskazanego w ust. 2 oraz zainstalować ją na swoim urządzeniu,
  6. uruchomić zainstalowaną Aplikację.
 4. Aby skorzystać ze wszystkich funkcji Aplikacji Użytkownik powinien wyrazić zgodę na korzystanie przez Aplikację z: GPS, aparatu oraz galerii zdjęć.
 5. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania/korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora/dostawcy Internetu.

§ 4 Korzystanie z Aplikacji

 1. W ramach Aplikacji Użytkownik może dodać Zgłoszenie.
 2. Użytkownik, który zezwolił Aplikacji na działania wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu może wykonać zdjęcie znalezionego zwierzęcia i umieścić je w Aplikacji (Zgłoszenie). Lokalizacja wykonania zdjęcia jest pobierana automatycznie.
 3. Do dodania Zgłoszenia konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu dodawania Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie można udostępniać na portalach społecznościowych wybranych przez Użytkownika.
 5. Każde zamieszczone Zgłoszenie może być komentowane za pomocą systemu komentarzy. Użytkownik może dodawać komentarze jako użytkownik zarejestrowany w Aplikacji.
 6. Użytkownik może subskrybować wybrany przez siebie region w Polsce w celu otrzymywania powiadomień o zagubionym lub znalezionym zwierzęciu z tego obszaru.
 7. Szczegółowe informacje o funkcjach Aplikacji, a także wskazówki w zakresie tego w jaki sposób korzystać z Aplikacji, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Aplikacji oraz w Sklepie.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. W chwili zainstalowania Aplikacji następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi Dostępu na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Dostępu odinstalowując Aplikację ze wszystkich swoich urządzeń.

§ 6 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Aplikacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: aplikacjaznajda@gmail.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usługi Dostępu jest realizacja tej usługi.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
 5. Dane Użytkownika podane w związku z Dostępem będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa,
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z umową,
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
  6. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 ust. 7 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
  1. dostosowaniem Aplikacji do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jej pośrednictwem;
  2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
  3. zmianą funkcjonalności usług;
  4. zwiększeniem konkurencyjności Aplikacji
  5. zmianą kosztów utrzymania Aplikacji.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się, że je akceptuje.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: aplikacjaznajda@gmail.com oraz usunąć Aplikację ze wszystkich swoich urządzeń.

§ 9 Treści (w tym zdjęcia) zabronione i podlegające ograniczeniom

 1. Poniższe zasady obejmują wszystkie treści publikowane w aplikacji. Każdy użytkownik może zgłosić zabronione treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i blokowania użytkowników, którzy publikują treści zabronione.
 2. Obraźliwe treści wobec innych osób
 3. Poufne dane osobowe
 4. Treści fałszywe i dezinformacyjne
 5. Treści niezgodne z tematem aplikacji
 6. Treści seksualne i dla dorosłych
 7. Przemoc i okrucieństwo
 8. Treści reklamowe i powszechnie uznawane za SPAM
 9. Treści niezgodne z prawem i niebezpieczne
 10. Treści powtarzające się
 11. Treści zawierające zdjęcia do których nie mamy praw
 12. Zamieszczone zdjęcia w aplikacji powiny zawierać jedynie wizurunke zaguionego zwierzaka

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.
 2. Umieszczone przez Użytkowników zdjęcia zwierząt mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów informacyjnych i promocyjnych w zakresie Aplikacji.
 3. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.